Online PHP shuffle() function

shuffle - Shuffle an array


Run on PHP version: